הרווח האמיתי של המשביר בתי כלבו

לפני מספר ימים התפרסם כאן הפוסט "מספר הקסם של המשביר 365". הפוסט השבוע עוסק ברווח התפעולי של המשביר לצרכן בתי כלבו, החברה הבת של המשביר 365 אחזקות, שמניותיה משועבדות לטובת מחזיקי אג"ח ד'.

1. תופעה יוצאת דופן

די במבט חטוף בדוח רווח והפסד של המשביר לצרכן בתי כלבו לשנת 2016 כדי להבחין בתופעה החריגה הבאה:
ההכנסות נשחקו ב-2% (ירידה של 21.6 מיליון שקל);
הרווח הגולמי התכווץ ב-3% (ירידה של 12.6 מיליון שקל);
אך הרווח התפעולי הוכפל פי 10 (עליה של 12.4 מיליון שקל).

הדעת נותנת ששילוב של ירידה בהכנסות לצד ירידה ברווח וברווחיות הגולמית יביאו לפגיעה ברווח התפעולי של החברה.
אך הנה ההכנסות והרווח הגולמי של המשביר לצרכן בתי כלבו "בוערים", ורווח התפעולי, איננו אוכל.

המשביר לצרכן בתי כלבו – שינוי בסעיפי רווח והפסד
(נתונים במיליוני שקלים)

המשביר בתי כלבו - תופעה יוצאת דופן

כדי להבין כיצד קרה הדבר, שחרף השחיקה בהכנסות ועל אף ההתכווצות ברווח הגולמי – נרשמה עלייה ברווח התפעולי של המשביר לצרכן בתי כלבו, לא די בניתוח הדוח הכספי על סעיפיו השונים והביאורים הנלווים לו. חלק מהתשובה נמצא במקור אחר – הערכת השווי לבתי הכלבו שצורפו לדוח התקופתי.

2. דמי ניהול לחברה האם

המשביר לצרכן בתי כלבו משלמת לחברה האם דמי ניהול בהתאם להסכם ניהול ושירותים שנחתם בין שתי החברות.
על פי ההסכם דמי הניהול כוללים שני רכיבים, האחד קבוע והשני משתנה:
א. דמי ניהול שנתיים של 2 מיליון שקל.
ב. 4% מהוצאות דמי השכירות שמשלמת המשביר לצרכן בתי כלבו למשכירי הנכסים.

דמי הניהול לחברה האם הסתכמו בשנה שחלפה ב-3.55 מיליון שקל, לעומת 4 מיליון שקל בשנת 2015.
הירידה בהוצאות דמי הניהול תרמה לרווח התפעולי של המשביר לצרכן בתי כלבו כ-0.5 מיליון שקל.

המשביר לצרכן בתי כלבו – דמי ניהול לחברה האם
(נתונים באלפי שקלים)

המשביר בתי כלבו - דמי ניהול

3. הוצאות אחרות והוצאות רה ארגון

התוצאות של המשביר לצרכן בתי כלבו בשנת 2015 נפגעו משני סעיפים שאינם תפעוליים:
א. הוצאות אחרות, נטו בסך 2.8 מיליון שקל
סעיף זה כולל בעיקר הוצאה בגין חוזה מכביד, שקוזזה על ידי פיצוי מהמדינה בגין "צוק איתן" ומהכנסה בגין פינוי שטחים.
ב. הוצאות רה ארגון בסך 1.4 מיליון שקל

לעומת זאת, בשנת 2016 המשביר לצרכן בתי כלבו נהנתה מהכנסה אחרת בסך 92 אלף שקל.
אינני יודע ממה בדיוק נובעת ההכנסה האחרת בשנה שחלפה, אך מכיוון שמדובר בסכום לא מהותי, לא העמקתי בדבר.
הפער בסעיפי ההוצאות האחרות והרה ארגון הביא לשיפור של 4.2 מיליון שקל ברווח התפעולי של המשביר לצרכן בתי כלבו ב-2016.

המשביר לצרכן בתי כלבו – הוצאות אחרות והוצאות רה ארגון
(מקור: דוח תקופתי ל-2016)

המשביר בתי כלבו - הוצאות אחרות

4. הוצאות הנהלה וכלליות

הסעיף השני בהיקפו בהוצאות התפעוליות של המשביר לצרכן בתי כלבו הוא "הוצאות הנהלה וכלליות".
הוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו בשנה שחלפה ב-29.4 מיליון שקל, לעומת 30.7 מליון שקל בשנת 2015.
בשורה התחתונה, הירידה בסעיף הוצאות הנלה וכלליות תרמה לשיפור של 1.4 מיליון שקל ברווח התפעולי של המשביר לצרכן בתי כלבו בשנת 2016, לעומת הרווח התפעולי שנרשם שנה קודם לכן.

בהערת אגב אציין, שהמשביר לצרכן בתי כלבו נהנית בשנים 2016-2015 מהכנסות בתת הסעיף "חובות מסופקים ואבודים". ניתן לראות זאת בביאור 23 שמציג את תתי הסעיפים המרכיבים את הנתון הסופי של סעיף הוצאות הנהלה וכלליות.

המשביר לצרכן בתי כלבו – הוצאות הנהלה וכלליות
(באור 23 בדוח התקופתי לשנת 2016)

המשביר בתי כלבו - הוצאות הנהלה וכלליות

5. הוצאות מכירה ושיווק

אין צורך בקובץ אקסל ולא נדרשים חישובים מיוחדים כדי להבחין בירידה החדה שנרשמה בסעיף המשמעותי ביותר בהוצאות התפעוליות של המשביר לצרכן בתי כלבו – הוצאות מכירה ושיווק, שירדו בשנת 2016 בכ-19 מיליון שקל.

צלילה לביאור 22 שמפרט את הרכב הסעיפים בהוצאות המכירה והשיווק של המשביר לצרכן בתי כלבו מגלה שלירידה החדה שנרשמה בשנת 2016 אחראים שני סעיפים מרכזיים:
א. שכר דירה ואחזקה – ירידה של 7.7 מיליון שקל.
ב. פרסום וקידום מכירות – ירידה של 11.4 מיליון שקל.

כדי לעמוד על הנסיבות שהביאו לירידה שנרשמה בהוצאות פרסום וקידום מכירות, עלינו לפנות להערכת השווי של המשביר לצרכן בתי כלבו, שפורסמה במקביל לדוח התקופתי לשנת 2016.

בהערכת השווי למשביר לצרכן בתי כלבו, שהוכנה על ידי רו"ח יאיר שלהב, מופיעה בעמוד 19 טבלה מעניינת עם נתונים מפתיעים.
על פי הנתונים בטבלה, הוצאות הפרסום ברוטו של בתי הכלבו רשמו בשנת 206 ירידה קלה, של כמיליון שקל בלבד.

המשביר לצרכן בתי כלבו – הוצאות פרסום
(מקור: הערכת שווי ליום 31.12.2016 שבוצעה ע"י רו"ח יאיר שלהב)

המשביר בתי כלבו - הוצאות פרסוםאיך אפשר להסביר את העובדה שהוצאות הפרסום ברוטו ירדו רק במיליון שקל, בעוד שבדוחות של המשביר לצרכן בתי כלבו נרשם שהן ירדו ב-11.4 מיליון שקל?

מסתבר שהפער נובע משינוי בהשתתפות של חברות בנות של המשביר 365 בהוצאות הפרסום וקידום המכירות של בתי הכלבו.
ההשתתפות של "מועדון 365" (חברה בבעלות מלאה של החברה אם, "המשביר 365 החזקות") בהוצאות הפרסום של בתי הכלבו בשנת 2016 הייתה גבוהה ב-8.9 מיליון שקל לעומת סכום ההשתתפות ב-2105.
ההשתתפות של "מועדון 365 פיננסים" (חברה המוחזקת בשותפות שווה עם רשת המזון "יינות ביתן") בהוצאות הפרסום של בתי הכלבו עלתה ב-1.5 מיליון שקל.

6. רווח תפעולי מנוטרל – תפוחים לתפוחים

לשיטתי, על מנת להשוות את התוצאות התפעוליות של המשיר לצרכן בתי כלבו בשנים 2016-2015, נדרשות ההתאמות הבאות:
א. לרווח התפעולי של 2015 יש להוסיף את ההוצאות האחרות ואת ההוצאות בגין רה ארגון שהופחתו באותה שנה.
ב. מהרווח התפעולי של 2016 יש להפחית את סכומי ההשתתפות בהוצאות הפרסום בהתאם לאלו שנרשמו בשנת 2015.

אם הרווח התפעולי המדווח מצביע על עלייה של 12.4 מיליון שקל ב-2016, הרווח התפעולי לאחר ההתאמות כפי שתוארו לעיל מצביע על ירידה של 2.2 מיליון שקל.

למעשה, הודות לירידה בסעיף הוצאות הנהלה וכלליות; ירידה בדמי הניהול לחברה האם; וירידה בהוצאות שכר דירה ואחזקה, המשביר בתי כלבו רק צמצמה את הפגיעה שנבעה מהשחיקה בהכנסות ומהתכווצות הרווח הגולמי.

המשביר לצרכן בתי כלבו – רווח תפעולי מדווח VS רווח תפעולי מנוטרל
(נתונים במיליוני שקלים)

המשביר בתי כלבו - רווח תפעולי

 

 


אין לראות בפוסט זה ייעוץ / שיווק השקעות או תחליף לייעוץ / שיווק השקעות המותאם אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים. האמור לעיל הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. לכותב אין עניין אישי בנושא הכתבה. הכותב מספק שירותי מחקר לקרנות גידור ולגופים מוסדיים שמחזיקים או עשויים להחזיק בניירות ערך או בנכסים הפיננסיים המוזכרים בבלוג.

תגובות