תשואת הדיבידנד הצפויה של אמות ל-2017

אמות 2017

מדיניות חלוקת דיבידנד של אמות

לחברת אמות, שבשליטת אלוני חץ,  מדיניות חלוקת דיבידנד שמלווה את החברה יותר מעשור.
כבר בינואר 2007 אימץ הדירקטוריון של אמות מדיניות חלוקת דיבידנד, לפיה החברה תודיע ברבעון הראשון של כל שנה קלנדרית על סכום חלוקת הדיבידנד המינימלי לאותה שנה.

מדיניות חלוקת הדיבידנד של אמות כוללת הצהרת כוונות שנתית, אך נעדרת פרמטרים כמותיים לגבי האופן שבו נקבע סכום החלוקה.
באמות מסתפקים בהגדרה לפיה:

"הדיבידנד יחולק בסוף כל רבעון (החלק היחסי) בכפוף להחלטת דירקטוריון החברה, כל עוד חלוקת הדיבידנד אינה פוגעת בתזרים המזומנים של החברה ותוך התחשבות בתוכניות העתידיות של החברה להשקעות".

במצגת של אמות מוצגת היסטורית חלוקת הדיבידנד בפועל לצד ה-FFO בשנים 2017-2008.
התרשים המצורף מתייחס רק לדיבידנד השוטף של אמות. הוא לא כולל את הדיבידנדים המיוחדים שחולקו.
מהגרף עולה תמונה ברורה לפיה בחמש השנים האחרונות הדיבידנד למניה היה 61%-59% מה-FFO למניה באותה שנה.
(מדד ה-FFO מציג את הרווח הנקי של החברה בנטרול שערוכים וסעיפים אחרים שהם חד-פעמיים באופיים)

יחס דיבידנד למניה ל-FFO למניה
(מקור: מצגת של אמות שפורסמה במרץ 2017)אמות דיבידנד

תשואת דיבידנד צפויה לשנת 2017

עם פרסום הדוח התקופתי לשנת 2016, אמות פרסמה את מדיניות הדיבידנד לשנת 2017.
בשנת 2017 בכוונת אמות לחלק דיבידנד בסך 84 אגורות למניה. הדיבידנד ישולם ב-4 תשלומים רבעוניים (ברבעונים הראשון והשני יחולקו 20 אגורות למניה, וברבעונים השלישי והרביעי יחולקו 22 אגורות למניה). מדיניות הדיבידנד של אמות ל-2017 גבוהה מההערכה המוקדמת שלי לחלוקה של 79 אגורות למניה.

בנוסף לדיבידנד השוטף, הדירקטוריון של אמות קיבל החלטה בדבר חלוקת דיבידנד נוסף בסך 36 אגורות למניה.
כלומר, ב-4 באפריל יחולק דיבידנד בסך כולל של 56 אגורות למניה (20 אגורות כדיבידנד שוטף + 36 אגורות כדיבידנד מיוחד).

בהנחה שאמות תממש את מדיניות הדיבידנד שעליה הצהירה אתמול, ובהינתן מחיר של 1800 אגורות למניה, תשואת הדיבידנד לשנת 2017 צפויה להסתכם ב-6.7% (4.7% כדיבידנד שוטף + 2% כדיבידנד מיוחד).

חשוב להדגיש: תשואת הדיבידנד השוטפת, כלומר בנטרול הדיבידנד המיוחד, היא 4.7%.
(למרות שדיבידנד מיוחד אינו בגדר "אירוע מיוחד" באמות, הוא לא מייצג את תשואת הדיבידנד השוטפת)

תשואת הדיבידנד הצפויה של אמות ב-2017*
(על פי מדיניות חלוקת הדיבידנד של החברה)

אמות תשואת דיבידנד 2017 * מבוסס על מחיר של 1800 אגורות למניה

 


אין לראות בפוסט זה ייעוץ / שיווק השקעות או תחליף לייעוץ / שיווק השקעות המותאם אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים. האמור לעיל הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. לכותב אין עניין אישי בנושא הכתבה. הכותב מספק שירותי מחקר לקרנות גידור ולגופים מוסדיים שמחזיקים או עשויים להחזיק בניירות ערך או בנכסים הפיננסיים המוזכרים בבלוג.