מדריך FFO

פתח דבר

חיים כצמן, בעל השליטה ויושב ראש מועצת המנהלים של חברת גזית גלוב, מפרסם אחת לשנה מכתב אישי לבעלי המניות. במכתב האחרון, שצורף לדו"חות הכספיים לשנת 2015, המונח FFO הופיע ארבע פעמים. לעומת זאת, המילה "רווח" על הטיותיה השונות לא מופיעה אפילו פעם אחת. עובדה זאת עשויה לשפוך אור על חשיבות מדד ה-FFO בעיני חיים כצמן, ולא פחות חשוב מכך, עבור המשקיעים בשוק ההון.

מדריך FFO נכתב עבור קהילת אתר אג"ח במטרה לאפשר היכרות בסיסית עם המונח החשוב.
המדריך מציג דוגמאות עדכניות מתוך הדו"חות הכספיים של כמה מהחברות הבולטות בבורסה ועונה על השאלות הבאות:

  • מה זה FFO?
  • איך מחשבים את ה-FFO?
  • מה השימושים שניתן לעשות ב-FFO?

מה זה FFO?

FFO הם ראשי התיבות של Funds From Operations.
ה-FFO הוא מדד רווח המנטרל אירועים שהם בעלי אופי חד-פעמי כגון:

  • רווחים והפסדים ממכירת נכסים
  • הוצאות והכנסות ממיסים נדחים
  • שינויים בשווי ההוגן של נכסים

חשיבותו של מדד ה-FFO מקבלת משנה תוקף בעידן ה-IFRS שבו שערוכי הנכסים מטים את התוצאות בדו"חות ועלולים להטעות את המשקיעים.
מדד ה-FFO מציג את הרווח הנקי של החברה בנטרול שערוכים וסעיפים אחרים שהם חד-פעמיים באופיים.

איך מחשבים FFO?

בשנת 2011 פרסמה רשות ניירות ערך הנחיה ביחס לאופן חישוב רווחי FFO. עד אז מספר חברות סיפקו את נתוני ה-FFO באופן וולונטרי והנתונים שפורסמו חושבו באופן שונה מחברה לחברה. העדר כללים פורמאליים יצר פערי גילוי בין החברות ופגעה בהשוואתיות בין הדו"חות של אותה חברה. אלו הגיעו לקיצם עם כניסתה לתוקף של הנחית הרשות.

ה-FFO אינו מהווה מדד פיננסי מבוסס כללי חשבונאים מקובלים, והוא מחושב בהתאם להנחיות רשות ניירות ערך באופן הבא:

שלב ראשון: רווח נקי

נקודת המוצא של התהליך הוא הרווח הנקי (מאוחד).
הרי הגדרנו את ה-FFO כמדד שמציג את הרווח הנקי של החברה בנטרול שערוכים וסעיפים חד פעמיים.
מכאן מתחיל תהליך סדור ומובנה שמטרתו ניכוי וסינון של "רעשים" שחדרו לדו"ח רווח והפסד ו"לכלכו" את הרווח הנקי.

שלב שני: התאמות לפי הוראות רשות ניירות ערך ערך

בשלב השני מבוצעות כל ההתאמות הנדרשות שבסופן מתקבל "FFO לפי הוראות רשות ני"ע".
בשלב זה מנוטרלים מהרווח החשבונאי שינויים בשווי ההוגן של הנכסים, רווחים והפסדים ממכירת נכסים, הוצאות והכנסות ממסים נדחים וכדומה.

דוגמא
(מתוך הדו"ח התקופתי של מליסרון לשנת 2015)

FFO מליסרון

רווחי שערוך בסך 328 מיליון שקל שחברת מליסרון רשמה בשנת 2015 הופחתו מהרווח החשבונאי המדווח והקטינו את ה-FFO (באדום).
מנגד, נוטרלו הוצאות בסך 211 מיליון שקל שנזקפו בגין מסים נדחים (בכחול).
בשורה התחתונה, בעקבות ההתאמות ה-FFO לפי הוראות רשות ני"ע הסתכם ב-615 מיליון שקל, לעומת רווח נקי בסך 732 מיליון שקל.

שלב שלישי: FFO לפי גישת ההנהלה

רשות ניירות ערך מאפשרת לחברות להציג התאמות אפשריות על מנת להציג "FFO לפי גישת ההנהלה".
התאמות אלו עשויות לכלול סעיפים שונים לרבות נטרול תשלומים מבוססי מניות, הוצאות או הכנסות מהליכים משפטיים חריגים, הוצאות חד פעמיות הנובעות מסיום התקשרות עם עובדים בכירים, הוצאות רה-ארגון, וכדומה.

מה השימושים ב-FFO?

רגע לפני שיפורטו השימושים במדד ה-FFO, חשוב להדגיש מה לא ניתן לעשות עם המדד.
ה-FFO לא מציג תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת ובוודאי שלא את יתרת המזומנים שבידי החברה.
כמו כן, ה-FFO אינו מהווה תחליף לרווח הנקי המחושב על פי כללי חשבונאות מקובלים ולא משקף את היכולת של החברה לחלק דיבידנדים.

מה כן? מדד ה-FFO משמש את המשקיעים לצורך בדיקת כדאיות השקעה במניות ולהערכת יכולת שירות החוב ואת הנהלת החברה להצבת יעדים למנהלים ולפרסום תחזיות לאנליסטים.

  • הערכת שווי (מניות)

אנליסטים משתמשים ב-FFO כתחליף לרווח הנקי החשבונאי המושפע מאירועים חד פעמיים.
מכפיל FFO, שתופס את מקומו של מכפיל הרווח הנקי המסורתי, מחושב על ידי חלוקת שווי השוק של החברה ב-FFO שלה.
ככלל, ככל שמכפיל ה-FFO נמוך יותר – כך המניה זולה יותר.
מכפיל ה-FFO מהווה מדד יעיל לצורך השוואה בין חברות שפועלות באותו ענף.

  • הערכת יכולת שירות החוב (אג"ח)

מדד ה-FFO, שמייצג את הרווח הנקי בנטרול "רעשים", משמש גם לצורך הערכת יכולת שירות החוב של החברה.
חוב ל-FFO משקף את היחס בין סך החוב הפיננסי של החברה ל-FFO שלה.
FFO שנתי הגבוה מפירעונות הקרן השוטפים מספק אינדיקציה חיובית ביחס ליכולת של החברה לעמוד בהתחייבויותיה באמצעות המקורות שהיא מייצרת מדי שנה ומבלי להיות תלויה בנגישות לשוקי ההון והאשראי.

דוגמא
(מתוך הדו"ח התקופתי של מליסרון לשנת 2015)

FFO מליסרון קצב פרעונות

  • מענקים למנהלים

למשקיעים ולאנליסטים אין בלעדיות על מדד ה-FFO והוא משמש גם את הנהלת החברה.
בחברות רבות ה-FFO מהווה פרמטר שמשפיע על גובה המענקים המבוססים על עמידה ביעדים ובביצועים שמקבלים נושאי המשרה הבכירה.

דוגמא
(מתוך הדו"ח התקופתי של גזית גלוב לשנת 2015)

FFO - גזית גלוב

  • תחזיות הנהלה

העובדה שה-FFO מנטרל שערוכים ואירועים אחרים בעלי אופי חד פעמי הופכת אותו למדד שקל לחיזוי באופן יחסי למדדים אחרים שמושפעים מרעשי רקע. לפיכך, ה-FFO משמש גם לצורך מתן תחזיות למשקיעים.

דוגמא
(מתוך הדו"ח התקופתי של ריט 1 לשנת 2015)

FFO - ריט 1


אין לראות במדריך זה ייעוץ/שיווק השקעות או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות המתואם אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים. האמור לעיל הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. לכותב אין עניין אישי בנושא המדריך. הכותב מספק שירותי מחקר לקרנות גידור ולגופים מוסדיים שמחזיקים או עשויים להחזיק בניירות ערך או בנכסים הפיננסיים המוזכרים במדריך.

תגובות