Boulevard ALP - MDG

דירוג האשראי של MDG יורד ל Baa1

מידרוג מורידה את דירוג אגרות החוב של MDG מ־A3 ל־Baa1 ומותירה את אופק הדירוג שלילי. בעקבות הורדת הדירוג הריבית למחזיקי האג"ח תעלה ב-0.25%, ואגרות החוב יצאו ממדד תל בונד גלובל. …

מירלנד – רולטה רוסית

הסדר החוב של מירלנד לא באמת מסדר את החוב של החברה. הוא רק דוחה את תשלומי הקרן תמורת שלוש הסוכריות המקובלות. ההשקעה באג"ח של מירלנד כמוה כהימור על כלכלת רוסיה.