ערך מתואם (ערך פארי)

ערך מתואם (נקרא גם "ערך פארי") הוא השווי התאורטי של אגרת חוב.
הערך המתואם מבטא את השווי הכלכלי של האג"ח ומתעדכן מדי יום בהתאם לשני הפרמטרים הבאים:
א. ריבית שנצברה
ב. הפרשי הצמדה
עד כאן אקדמיה… נעבור להמחשה בעזרת דוגמה מספרית.
ערך מתואם פארי

חברה הנפיקה אג"ח שקלית לא צמודה הנושאת בריבית של 12% המשולמת מדי שנה.
נניח שחלפו שישה חודשים מיום הנפקת האג"ח.
מה יהיה הערך המתואם של איגרת החוב?
הריבית שנצברה היא 6% (12% בשנה = 6% בחצי שנה).
אין הפרשי הצמדה היות שאיגרת החוב לא צמודה.
לכן, הערך המתואם הוא: 106 = (1+6%) * 100.

בחלוף חצי שנה נוספת, מיד לאחר תשלום הריבית שהצטברה לאורך השנה, הערך המתואם "מתאפס" וחוזר לעמוד על 100. כל יום שיחלוף, הוא יטפס בחלק היחסי של הריבית (0.0328% = 365 / 12%).

במקרים בהם איגרת החוב צמודה למדד, אז יש להוסיף לערך המתואם גם את העלייה במדד בתקופה.

אג"ח הנסחרת מתחת לפארי – היא איגרת חוב שמחירה בשוק נמוך מהערך המתואם שלה.
אג"ח הנסחרת מעל לפארי – היא איגרת חוב שמחירה בשוק גבוה מהערך המתואם שלה.
אג"ח הנסחרת בפארי – היא איגרת חוב שמחירה בשוק זהה לערך המתואם שלה.

איך מוצאים את ערך מתואם של אגח?

אין צורך להוציא מחשבונים.
ממילא הערך המתואם מתעדכן מדי יום…
את הערך המתואם של כל אגרות החוב אפשר למצוא באתרים הכלכליים.
הדוגמה בתחילת הפוסט לקוחה מהאתר ביזפורטל.

כל טוב
יניב רחימי

תגובות