הביטחונות לסדרות אג"ח אי.די.בי

בחודש הבא ימלאו חמש שנים להשתלטות של אדוארדו אלשטיין על אי.די.בי פתוח אחרי מאבק רווי יצרים מול נוחי דנקנר.
בתקופה שחלפה הוזרמו לאי.די.בי פתוח לא פחות מ-2.27 מיליארד שקל, מתוכם 1.63 מיליארד על ידי בעל השליטה החדש.
אלא שגם סכומי העתק הללו לא מבטיחים למלט את אי.די.בי מפני חדלות פירעון ובימים אלו הסדר חוב נראה קרוב מאי פעם.

על הפרק:
– ה-NAV של אי.די.בי
– עומס הפירעונות ב-2019
– הביטחונות לסדרות אגרות החוב
– תזרים המוזמנים החזוי לשירות החוב


אי.די.בי – NAV שלילי

מהדוחות של אי.די.בי ל-31 בדצמבר 2018 עולה שהשווי הנכסי הנקי (NAV) של החברה הוא 102 מיליון שקל.
בשלושה חודשים וחצי שחלפו מאז תאריך הדוח השנתי שווי השוק של נכסי אי.די.בי המשיך להתכווץ.
נכון להיום ההתחייבויות של אי.די.בי גבוהות משווי השוק של נכסיה, ולחברה יש NAV שלילי.

אידיבי שווי נכסי נקי NAV 2018
(מקור: אידיבי דוח תקופתי שנתי 2018)

הנכס המשמעותי ביותר באי.די.בי פתוח הן אגרות חוב שהונפקו לה על ידי דולפין איי אל, גם היא בשליטת אלשטיין.
בנובמבר 2017 הושלמה עסקה שבמסגרתה אי.די.בי מכרה לדולפין איי אל את אחזקותיה בדיסקונט השקעות (דסק"ש).
דסק"ש מחזיקה בחברות סלקום, שופרסל, נכסים ובניין, אלרון ואחרות.

בתמורה למניות דסק"ש דולפין שילמה לאי.די.בי 70 מיליון שקל במזומן והנפיקה לה אגרות חוב בסכום של 1.77 מיליארד שקל.
אגרות החוב הללו הובטחו בשעבוד על מניות דסק"ש שהשווי שלהן במועד העסקה היה גבוה מהחוב של דולפין איי אל כלפי אי.די.בי.
אלא שבשנה וחצי שחלפה מאז אותה עסקת בעלי עניין השווי של מניית דסק"ש נחתך בחצי. שווי השוק הנוכחי של מניות דסק"ש המשועבדות לטובת אי.די.בי עומד על 910 מיליון שקל, בעוד שהחוב של דולפין איי אל מסתכם ב-1.9 מיליארד שקל (כולל ריביות שנצברו).


עומס הפירעונות של אי.די.בי

על רקע העליה במינוף והחשש להרעה בנזילות של החברה, בסוף השבוע האחרון מעלות הורידה את דירוג האשראי של אי.די.בי לרמה של '-BB' ועדכנה את תחזית הדירוג לשלילית. במעלות מעריכים שמבלי להתחשב במימושי נכסים ומניות שלגביהם קיימת אי ודאות בשלב זה, עומס הפירעונות ושיעור המינוף הגבוה מעלים את הסיכון לחדלות פירעון או להסדר חוב ב-12 החודשים הקרובים.

במעלות ציינו שבתשעת החודשים האחרונים חלה ירידה של כ-30% בשווי השוק של תיק הנכסים של אי.די.בי בעוד שהמדדים המובילים הראו עלייה של 2%-9%. עיקר הירידה בשווי הושפעה מירידה של כ-30% משווי השוק של דסק"ש שמניותיה משמשות כבטוחה לאיגרות החוב של דולפין איי אל, ומירידה של 10% בשווי השוק של כלל חברה לביטוח.

לוח הסילוקין של אגרות החוב שהונפקו על ידי אי.די.בי גוזר על החברה עומס פירעונות שיתדפק על דלתה כבר בנובמבר השנה.
פירעונות הקרן ותשלומי הריבית של אי.די.בי כלפי מחזיקי אגרות החוב ב-2018 מסתכמים ב-889 מיליון שקל, מתוכם 621 מיליון שקל שעתידים להיות משולמים בסוף נובמבר. זאת בשעה שלרשות אי.די.בי עומדים מזומנים של כ-670 מיליון שקל בלבד.

אידיבי לוח סילוקין אגח 2018


אגרות החוב של אי.די.בי

סדרות האג"ח של אי.די.בי אומללות כל אחת בדרכה.
מידת האומללות נמדדת בהתאם לתשואות אגרות החוב, וזאת נגזרת מהביטחונות השונים שיש לכל סדרה.

אידיבי אגח ביטחונות 2018

אי.די.בי אג"ח יא'

חוב: 87 מיליון שקל
מח"מ: 0.6 שנים
תשואה: 1.25%
הצמדה: מדד

אגרות החוב של אי.די.בי (סדרה יא') מובטחות בשעבוד על 2.77 מיליון מניות כלל.
שווי השוק הנוכחי של המניות המשועבדות הוא 140 מיליון שקל.
יחס הכיסוי (בטוחה לחוב) הוא 160%.

אי.די.בי אג"ח יג'

חוב: 530 מיליון שקל
מח"מ: 0.6 שנים
תשואה: 7.81%
הצמדה: שקלי

אגרות החוב של אי.די.בי (סדרה יג') מובטחות בשעבוד על 11.31 מיליון מניות כלל *.
שווי השוק הנוכחי של המניות המשועבדות הוא 570 מיליון שקל.
בנוסף, יש 22 מיליון שקל בפיקדון המשועבד לסדרה.
יחס הכיסוי (בטוחה לחוב) הוא 112%.

* הערה חשובה ביחס לשעבוד לטובת מחזיקי אגרות החוב של סדרה יג':
במקרה של סדרה יג' אי.די.בי משעבדת את התמורה בגין מניות הבסיס ואיננה משעבדת את מניות הבסיס.
בהתאם, למחזיקי אגרות החוב אין ולא תהיה, כל זכות ביחס למניות הבסיס והם אינם זכאים לפעול למכירתן ו/או לפעול למניעת מכירתן ו/או לפעול לביצוע או מניעת ביצוע כל פעולה בהן, לרבות בעת העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או בעת הליכי חדלות פירעון נגד החברה, למעט הזכות לתמורות בגינן.

אי.די.בי אג"ח יד'

חוב: 996 מיליון שקל
מח"מ: 3.3 שנים
תשואה: 14.37%
הצמדה: שקלי

אגרות החוב של אי.די.בי (סדרה יד') מובטחות בשעבוד על 99.26 מיליון מניות דסק"ש*.
שווי השוק הנוכחי של המניות המשועבדות הוא 776 מיליון שקל.
יחס הכיסוי (בטוחה לחוב) הוא 78%.

אי.די.בי אג"ח ט'

חוב: 1,250 מיליון שקל
מח"מ: 3.2 שנים
תשואה: 21.87%
הצמדה: מדד

אגרות החוב של אי.די.בי (סדרה ט') אינן מובטחות בשעבוד כלשהו.
וכאילו שלא די בכך, סדרה ט' היא האחרונה להיפרע (בתקווה שיתר סדרות האג"ח יפרעו במועדם).
השילוב הקטלני של העדר ביטחונות ולוח סילוקין מאוחר, מביא לידי כך שאגרות החוב של אי.די.בי מסדרה יד' נסחרות בתשואה הגבוהה ביותר מבין סדרות האג"ח של אי.די.בי.


תזרים המזומנים החזוי של אי.די.בי

בדוחות הכספיים של אי.די.בי לשנת 2018 מתקיימים סימני אזהרה, לרבות גרעון של 230 מיליון שקל בהון העצמי.
לאור זאת בדוח הדירקטוריון של אי.די.בי נכלל תזרים מזומנים חזוי שבו מפורטים המקורות שבאמצעותם הנהלת החברה צופה לפרוע את התחייבויותיה.

רשימת המקורות של אי.די.בי לשנת 2019 כוללת את הסעיפים הבאים:

  • יתרת הנכסים הנזילים של החברה שמסתכמת ב-673 מיליון שקל וכוללת לצד המזומנים גם פיקדונות מוגבלים.
  • תמורה של 526 מיליון שקל ממכירת מניות כלל ביטוח בהתאם למתווה למכירת החזקותיה בחברה הבת.
    נתון זה לא כולל השלכות אפשריות בעקבות הבקשה שהגיש אלשטיין לקבלת היתר שליטה בכלל ביטוח.
  • תקבולים של 213 מיליון שקל ממכירה של אי.די.בי תיירות, ככל שזאת תצא אל הפועל.
  • גיוס חוב חדש של 80 מיליון שקל שיהיה מובטח בשעבוד על יתרת מניות כלל המוחזקות על ידי החברה.
  • תקבולי ריבית מדולפין איי אל של 36 מיליון שקל, שמתוכם סכום של 32 מיליון שקל כבר התקבל בחברה בתחילת 2019.
אידיבי תזרים מזומנים חזוי 2019-2020
(מקור: דוח תקופתי של אי.די.בי לשנת 2018)

בחברת אי.די.בי טוענים ש"לחברה קיימים מקורות להמשך פעילותה לתקופה של לפחות 24 חודשים ממועד הדוחות הכספיים"
ובאותה נשימה טורחים להדגיש שמימוש חלק מתוכניות החברה למימוש נכסיה ומחזור החוב תלוי גם בגורמים שאינם בשליטתה.

מועט המחזיק את המרובה?

דוח תזרים המזומנים החזוי של אי.די.בי כולל מגוון של מהלכים, אולם נראה שדווקא הפתרון הריאלי ביותר נעדר ממנו – הזרמת הון מצד בעל השליטה.
אלשטיין נוקט במדיניות של עמימות ולא מספק תשובה ברורה לשאלה האם בצוק העתים הוא שוב יכניס יד עמוק לתוך הכיס.
מצד אחד, אי.די.בי מסתמנת כבור ללא תחתית והשווי שלה הולך ופוחת עד כדי כך שנכון להיום היא מייצגת שווי שלילי לבעלי המניות שלה.
מצד שני, הימנעות מהשקעה נוספת צפויה להוריד לטמיון השקעה של 1.6 מיליארד שקל שאלשטיין כבר הזרים לאי.די.בי פתוח, ועוד כמה מאות מיליוני שקלים ששולמו על ידו למחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות ולגנדן שבאמצעותה דנקנר החזיק בשליטה באי.די.בי.
כך שהשקעה נוספת של אלשטיין עשויה להיות בגדר מועט המחזיק את המרובה.

חג חירות שמח
יניב רחימי


תכנים חדשים בבלוג אג"ח פתוחים באופן בלעדי במשך שבוע רק לחברים במועדון אג"ח – CluBond.
הצטרפו למועדון אג"ח – CluBond וקבלו גישה לתכנים מקצועיים ועדכונים על פוסטים חדשים.

שלב ראשון: מוסיפים לאנשי הקשר בנייד את המספר 0504-233-113.
שלב שני: שולחים הודעת וואטסאפ עם שם מלא ועם המילה "צרף".
שלב שלישי: מקבלים הודעת אישור בוואטסאפ עם קוד הגישה.


אין לראות בפוסט זה ייעוץ / שיווק השקעות המותאם אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים. האמור לעיל הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. לכותב אין עניין אישי בנושא הכתבה.

תגובות