הלוואת המזנין של אול-יר בפרויקט דניזן-בושוויק

בוקר טוב חברים,
אול-יר מדווחת הבוקר על נטילת הלוואת מזנין של 65 מיליון דולר בקשר עם השלב השני בפרויקט דניזן-בושוויק.
ההלוואה החדשה לא פורעת את ההלוואות הקיימות בקשר עם הנכס בסך כולל של 165 מיליון דולר.


מזכר העקרונות הלא מחייב שטרם הבשיל

18.12.2018

לפני כחודשיים אול-יר חתמה עם מלווה פיננסי על מזכר עקרונות לא מחייב להעמדת מימון של 230 מיליון דולר בקשר עם הנכס שמהווה את השלב השני בפרויקט דניזן-בושוויק.

מטרת ההלוואה החדשה הייתה מימון מחדש של ההלוואות שהיקפן כ-165 מיליון דולר הקיימות בקשר עם השלב השני בפרויקט דניזן-בושוויק שנמצא בברוקלין, ניו-יורק.

עודפי כספי המימון מעבר להלוואות הקיימות בניכוי עלויות המימון מחדש, פקדונות ריבית וכו' היו אמורים לשמש את צרכי הנזילות של החברה, אחרי שימוש בסכום של כ-20 מיליון דולר שיועדו לצורך השלמת הפרויקט.

בדיווח המיידי שפורסם על מזכר העקרונות למימון מחדש של השלב השני בפרויקט דניזן-בושוויק נכתב ש"בכוונת הצדדים למזכר העקרונות להשלים את העמדת ההלוואה עד לסוף חודש ינואר 2019."


הורדת דירוג האשראי של אול-יר

27.12.2018

מידרוג הורידה את דירוג האשראי של אול-יר מרמה של A2 ל־A3 והותירה את אופק הדירוג יציב. בדוח המעקב על הורדת דירוג האג"ח של אול-יר נכתב שהורדת הדירוג נובעת מאי שמירה על יחסי מינוף מתחת ל-65% לאורך זמן, במקביל לאי שמירה על יתרות נזילות מהותיות לצרכי שירות החוב. לטענת מידרוג, השילוב הזה משפיע לשלילה על הפרויפיל הפיננסי של אול-יר.

מידרוג התייחסה לסוגיית המימון מחדש של השלב השני בפרויקט דניזן-בושוויק וכתבה:

"תרחיש הבסיס של מידרוג מניח את סגירת מימון השלב השני בפרויקט בושוויק, בהתאם לדיווחי החברה. סגירת מימון זו צפויה להגדיל את יתרות הנזילות של החברה."


הלוואה מיואל גולדמן לתשלומי הריבית

29.1.2019

בעל השליטה באול-יר, יואל גולדמן, העמיד לחברה הלוואות גישור בסכום של כ-7.4 מיליון דולר, ללא ריבית וללא ביטחונות, שישמשו לתשלומי הריבית של אגרות החוב (סדרות ד' ו-ה') הקבועים ליום 31 בינואר 2019.

הלוואות הגישור מגולדמן הוגדרו ככאלו שיועמדו עד אשר יתקבלו כספי מימון מחדש בקשר עם השלב השני בפרויקט דניזן-בושוויק. בדיווח המיידי אודות הלוואות הגישור שאול-יר קיבלה מגולדמן צוין שאם כספי המימון מחדש לא יתקבלו בתוך 7 ימים, הלוואות הגישור יעמדו לפירעון על ידי בעל השליטה בכפוף לכך שהחברה קיבלה תזרים מצטבר חדש בסכום העולה על סכום ההלוואה, כתוצאה ממימוש נכסים, מימון מחדש וכיוצא בזה.


הלוואת מזנין בקשר עם פרויקט דניזן-בושוויק

12.2.2019

הבוקר (ד') אול-יר דיווחה על נטילת הלוואת מזנין בסכום של כ-65 מיליון דולר בקשר עם פרויקט דניזן-בושוויק. הלוואת המזנין ניטלה מאותו גוף פיננסי אמריקאי שאול-יר התקשרה אתו בהסכם העקרונות הלא מחייב למימון מחדש של ההלוואות הקיימות של הפרויקט.

הריבית המשוקללת בגין ההלוואות (ההלוואות הקיימות והלוואת ה-Mezzanine) עומדת על שיעור של כ-LIBOR+9.58%. בדיווח על הלוואת המזין שאול-יר נטלה נכתב שהריבית כאמור תשולם "עד אשר יושלם הליך מימון מחדש של ההלוואות על הנכס, בתקופה הקרובה, בשיעורי ריבית הצפויים להיות נמוכים
מהותית משיעור הריבית המשוקללת האמור לעיל."

מטרות הלוואת המזנין הן:
1. מימון השלמת הבניה (תשלומים לספקים והעמדת פיקדונות לביצוע הבניה)
2. תשלומים לספקים בשלב הראשון של פרויקט דניזן-בושוויק.
3. היתרה תשמש את צרכי הנזילות של החברה.

להערכת אול-יר, היתרה נטו של עודפי המימון מחדש לחברה תעמוד על סך של כ-13 מיליון דולר, לאחר ביצוע התשלומים המפורטים לעיל ובניכוי פיקדונות ותשלום מראש בגין ריבית בסך של כ-14 מיליון דולר.

במקביל, אול-יר מדווחת על ניהול משא ומתן למימוש נכסים:

"החברה פועלת למימוש או הכנסת שותפים למספר נכסים (בכלל זה, זוהו מספר נכסים ספציפיים שהחברה פועלת למכירתם בטווח הקצר), וזאת מתוך מטרה להגדיל את יתרות המזומנים של החברה ובכדי להבטיח את עמידתה בהתחייבויותיה במועדן. נכון למועד דיווח מיידי זה, החברה נמצאת במשא-ומתן עם מספר רוכשים פוטנציאלים למכירה של נכסים כאמור, אחד מהם לגביו התקבלה הצעה בשווי העולה על ערכו בספרים צפוי להניב לחברה תזרים נטו בסך של כ-45 מיליון דולר, וככל שמי מהם יבשיל לכדי הסכם מחייב תדווח החברה בהתאם להוראות הדין."


התנאים העיקריים של הלוואת המזנין

בדיווח של אול-יר מהיום מופיעה טבלה ובה מופיעים התנאים העיקריים של הלוואת המזנין.
הנה מספר נקודות שתפסו את עיני ונראה לי שכדאי להתעכב עליהן:

1. ריבית על ההלוואה
הריבית על הלוואת המזנין, שמועד פירעונה יחול ב-11.2.2022 (הלוואה לשלוש שנים), היא LIBOR+10.5%.
מימוש אופציית ההארכה יביא להגדלת שיעור הריבית לרמה של LIBOR+10.75%.

2. ערבויות בעל השליטה
בעל השליטה באול-יר, יואל גולדמן, נתן ערבות מסוג Bad-Boy והתחייב לשמור על היחסים הפיננסיים הבאים:
א. השווי הנכסי הנקי של בעל השליטה לא יפחת מ-125 מיליון דולר.
ב. הנכסים הנזילים של בעל השליטה יהיו בשווי שלא יפחת מ-5 מיליון דולר.

3. תניית שינוי שליטה
הלוואת המזנין שאול-יר נטלה כוללת התנייה לפיה נדרש אישור מראש של המלווה להעברת זכויות כלשהן, בעקיפין או במישרין בחברה האם, בחברת הנכס או בנכס.

4. עילות לפירעון מיידי
בהסכם ההלוואה נקבעו עילות להעמדה לפירעון מיידי של מלוא ההלוואה, הכוללות בין היתר את העילה:
"העמדה לפירעון מיידי של סדרת אגרות חוב של החברה ובכפוף לתקופת ריפוי בת 45 ימים".

אול-יר הלוואת מזנין

יום מצוין,
יניב רחימי


תכנים חדשים בבלוג אג"ח פתוחים באופן בלעדי במשך שבוע רק לחברים במועדון אג"ח – CluBond.
הצטרפו למועדון אג"ח – CluBond וקבלו גישה לתכנים מקצועיים ועדכונים על פוסטים חדשים.

שלב ראשון: מוסיפים לאנשי הקשר בנייד את המספר 0504-233-113.
שלב שני: שולחים הודעת וואטסאפ עם שם מלא ועם המילה "צרף".
שלב שלישי: מקבלים הודעת אישור בוואטסאפ עם קוד הגישה.


אין לראות בפוסט זה ייעוץ / שיווק השקעות המותאם אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים. האמור לעיל הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. לכותב אין עניין אישי בנושא הכתבה.

תגובות