מדריך דוח מאזן – בין נכסים להתחייבויות [פרק 1]

ברוכים הבאים לפרק הראשון בסדרה בת עשרה פרקים על דוח המאזן.
מדריך מאזן הוא חלק ממדריך אג"ח שילווה את הבלוג בשנה הקרובה.
אתם יותר ממוזמנים לקחת חלק בתהליך: לקרוא, לכתוב, להעיר, להאיר ולשאול.


אם דוח רווח והפסד מתאר את תוצאות הפעילות העסקית בתקופה מסוימת (רבעון / חציון / שנה…);
אז דוח המאזן מתאר את מצב החברה נכון לתאריך מסוים (סוף רבעון / סוף שנה…)

אם דוח רווח והפסד מראה את המכירות / הוצאות / רווח במהלך התקופה;
אז דוח המאזן מראה את הנכסים / התחייבויות / הון בסוף התקופה.

המאזן הוא "דוח מצטבר" שהסעיפים שמופיעים בו כוללים ומושפעים מאירועים שהתרחשו בתקופות שונות.
(ותודה לסימון שחידד את הנקודה)

מבנה המאזן

למאזן יש שני "צדדים"

הנכסים של החברה נמצאים בצד ימין של המאזן.
ההתחייבויות של החברה נמצאות בצד השמאלי של המאזן.
הפער בין הנכסים להתחייבויות הוא ההון של החברה וגם הוא נמצא בצידו השמאלי.
(בדוחות לא תראו באמת "צדדים". הנכסים יופיעו בעמוד אחד וההתחייבויות וההון יופיעו בעמוד שני)

מכאן שמו של המאזן – צד ימין (נכסים) מאוזן עם צד שמאל (התחייבויות + הון).
אם הנכסים של החברה הם 100, וההתחייבויות שלה הן 70, אז ההון של החברה יהיה 30.
אם הנכסים של החברה הם 70, וההתחייבויות שלה הן 100, אז ההון של החברה יהיה מינוס 30.
(מה זה אומר הון שלילי? נדון על כך שהרחבה בפרק השני במדריך שיוקדש להון של החברה)

שיכון ובינוי – מאזן

בואו ניישם את מה שלמדנו עד עכשיו על המאזן של שיכון ובינוי ליום 30.6.2018.
מצד ימין למטה אפשר לראות שסך הנכסים של שיכון ובינוי הוא 15,117,202 אלפי שקל (כלומר קצת יותר מ-15 מיליארד שקל).
מצד שמאל למטה אפשר לראות שגם סך ההתחייבויות וההון של שיכון ובינוי הוא בדיוק אותו סכום, כלומר 15,117,202 אלפי שקל.
זה המאזן, צד ימין מאוזן עם צד שמאל (שניהם מסומנים בירוק).

בצד שמאל אפשר לראות שסך ההתחייבויות של שיכון ובינוי הן 12,744,700 אלפי שקל (מסומן באדום);
ושסך ההון של שיכון ובינוי הוא 2,372,502 אלפי שקל (מסומן בכחול).
12,744,700 + 2,372,502 = 15,117,202
סך ההתחייבויות + סך ההון = סך הנכסים

אתם מוזמנים לתרגל וליישם את העניין גם על נתוני 30.6.2017 ועל נתוני 31.12.2017 שמופיעים בטבלה שלפניכם.
(נתקלתם בבעיה? צרו קשר ואשמח לעזור)

שיכון ובינוי מאזן


מאזן האימה

במאזן מתקיים תהליך איזון מתמשך.
האיזון יכל להתרחש בין שני הצדדים במאזן והוא יכול להתרחש בתוך הצד עצמו.

איזון בין צדדים במאזן

אם חברה קבלה הלוואה לזמן קצר מהבנק, אנחנו נראה שני אירועים שמתרחשים במקביל:
1. בצד הנכסים סעיף מזומנים ושווי מזומנים יגדל בהתאם לסכום ההלוואה.
2. בצד ההתחייבויות סעיף אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים יגדל גם הוא בסכום ההלוואה.
כך שני הצדדים של המאזן יגדלו בסכום זהה והאיזון נשמר.

תרחיש: חברה קיבלה הלוואה של 50 לזמן קצר

מאזן איזון נכסים והתחייבויות

איזון באותו צד במאזן

אם חברה מכרה מלאי ובתמורה קבלה מהלקוח שיק עתידי:
1. בצד הנכסים סעיף המלאי יקטן בסכום העסקה.
2. בצד הנכסים סעיף הלקוחות יגדל בסכום העסקה.
במקרה הזה שני הסעיפים באותו צד מקזזים האחד את השני כך שסך הנכסים לא השתנה והאיזון נשמר.

תרחיש: לקוח רכש מלאי בשווי 30 באמצעות שיק עתידי

מאזן איזון נכסים


שוטפים ובלתי שוטפים

תקדישו דקה לקריאת הסעיפים שמופיעים במאזן של שיכון ובינוי שמופיע כאן למעלה.
חלק מהסעיפים ברורים גם למי שמעולם לא היה בשיעור חשבונאות (הקורא הסביר מבין מה זה "מזומנים")
וחלק מהסעיפים נשמעים כמו סינית גם לבוגרי תואר בכלכלה ("השקעות בחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני")
למען הסר ספק, מי שיתמיד בקריאה של המדריך יבין בסופו גם את הסעיף הזה, שרק נראה מאיים וברור רק ליודעי ח"ן.

בינתיים, בואו נתמקד במבנה המאזן. יש הגיון מאחורי אופן הצגת הסעיפים שמופיעים בו.
הנכסים הנזילים ביותר מופיעים בראש הרשימה (בצד ימין של המאזן) והנכסים הבלתי נזילים מופיעים בסופה.
כך גם ההתחייבויות הקרובות ביותר מופיעות בראש הרשימה (בצד השמאלי של המאזן) והרחוקות יותר בסופה.
אם נחזור למאזן של שיכון ובינוי נוכל לראות שסעיף המזומנים מופיע לפני סעיף המלאי, שמופיע לפני סעיף נכסים בלתי מוחשיים.

אפשר להבחין שגם הנכסים וגם ההתחייבויות נחלקים לשתי קבוצות: שוטפים ובלתי שוטפים.
נכסים שוטפים והתחייבויות שוטפות כוללים סעיפים שמיועדים וצפויים להתממש במהלך המחזור התפעולי של החברה.
נכסים בלתי שוטפים והתחייבויות בלתי שוטפות כוללים סעיפים שמיועדים וצפויים להתממש אחרי תקופת המחזור התפעולי.

לפני ההסבר על המחזור התפעולי, נסכם:
נכסים שוטפים + נכסים בלתי שוטפים = סך הנכסים
התחייבויות שוטפות + התחייבויות בלתי שוטפות = סך ההתחייבויות

מחזור תפעולי

לכל תחום פעילות יש מחזור תפעולי.
תקופת מחזור הפעילות של פוקס ושל קסטרו היא שנה אחת.
ולעומת זאת תקופת מחזור הפעילות של אפריקה מגורים ושל י.ח. דמרי היא שלוש שנים.
תקופת המחזור התפעולי של החברה מופיעה בדוחות הכספיים בביאור 2 ("עיקרי המדיניות החשבונאית").

"תקופת המחזור התפעולי הרגיל של החברה, העוסקת בעיקר בהקמת בניינים למכירה, עולה בדרך כלל על שנה, ועשויה להימשך לרוב עד שלוש שנים. עקב כך כוללים הרכוש השוטף וההתחייבויות השוטפות פריטים הקשורים לפעילות זו והמיועדים והצפויים להתממש בתוך תקופת המחזור התפעולי הרגיל של החברה."
(מתוך הדוחות של אפריקה מגורים)

המקרה של שיכון ובינוי מיוחד כי לקבוצת שיכון ובינוי יש שני מחזורים תפעוליים.
עבודות קבלניות ויזמות נדל"ן הן פעילויות שמטבען נמשכות זמן ארוך יחסית והמחזור התפעולי שלהן הוא 4-1 שנים.
לעומת יתר הפעילויות של שיכון ובינוי קצרות יותר והמחזור התפעולי שלהן הוא שנה.

שיכון ובינוי מחזור תפעולי


מאזן מאוחד ומאזן סולו

החברות הציבוריות מציגות שני מאזנים.
המאזן הראשון הוא המאזן המאוחד, והשני הוא מאזן סולו.

המאזן המאוחד כולל את כל הנכסים וההתחייבויות של החברה עצמה ושל החברות המאוחדות שלה.
אם חברה א' מחזיקה בחברה ב', אנחנו נראה את הנכסים וההתחייבויות של חברה ב' כחלק מהמאזן המאוחד של חברה א'.
כך לדוגמא, המאזן של אלון רבוע כחול כולל את כל הנכסים וההתחייבויות של החברה הבת, רבוע כחול נדל"ן.

המאזן סולו (מופיע מיד אחרי הדוח המאוחד בפרק "מידע כספי נפרד") כולל רק את הנכסים וההתחייבויות של החברה עצמה.
יש חברות שמפרסמות מאזן סולו מורחב שכולל את כל הנכסים וההתחייבויות של החברה, ואת אלו של חברות בנות שבבעלותה המלאה.

אלון רבוע כחול מאזן מאוחד סולו

עד כאן הפרק הראשון במדריך דוח מאזן.
כל הנושאים שלמדנו בפרק המבוא ישמשו אותנו בפרקים הבאים.
בפרק השני נדון בהרחבה בהון העצמי ובהון החוזר.
שיהיה לכולנו שבוע נהדר
יניב רחימי

תכנים חדשים בבלוג אג"ח פתוחים באופן בלעדי במשך שבוע רק לחברים במועדון אג"ח – CluBond.
הצטרפו למועדון אג"ח – CluBond וקבלו גישה לתכנים מקצועיים ועדכונים על פוסטים חדשים.

שלב ראשון: מוסיפים לאנשי הקשר בנייד את המספר 0504-233-113.
שלב שני: שולחים הודעת וואטסאפ עם שם מלא ועם המילה "צרף".
שלב שלישי: מקבלים הודעת אישור בוואטסאפ עם קוד הגישה.


אין לראות בפוסט זה ייעוץ / שיווק השקעות המותאם אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים. האמור לעיל הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. לכותב אין עניין אישי בנושא הכתבה.

תגובות