סאני אלקטרוניקה – שניים אוחזין במניות פרטנר

בתחילת השבוע פרסם השופט חגי ברנר את פסק הדין שלו ב"פרשת סאני".
(אם אתם שואלים את עצמכם 'מה זה בכלל פרשת סאני?' אז הגעתם למקום הנכון).
כל המעורבים בפרשה – בלי יוצא מן הכלל, מי יותר ומי פחות – לא יוצאים ממנה טוב.


1. המעורבים

  • חברת סאני אלקטרוניקה – חברה שנכנסה להליכי חדלות פירעון ב-2012
  • חברת לפידות – הפכה לבעלת השליטה בסאני בעקבות הסדר הנושים
  • יעקב לוקסנבורג ("לוקסי") – בעל השליטה בחברת לפידות ובסאני
  • עו"ד גיא גיסין – בעל תפקיד בסאני לביצוע הסדר הנושים בחברה
  • רזניק פז נבו – הנאמן למחזיקי אגרות החוב של סאני

2. הרקע

במסגרת הסדר הנושים של סאני נמחקו אגרות החוב של החברה (סדרות א' – ג') בהיקף של כ-275 מיליון שקל.
בתמורה הוקצו למחזיקי האג"ח מניות של סאני ואגרות חוב חדשות (סדרה ד') בהיקף של 75 מיליון שקל.
כלומר מחזיקי האג"ח הפכו לבעלי המניות של סאני והחזיקו באג"ח (סדרה ד') של החברה.

לצורך הבטחת פירעון אגרות החוב החדשות שועבדו לטובת מחזיקי האג"ח התמורות שהתקבלו ממכירת מניות האחזקות של סאני במובילאיי וכן 2,173,126 מניות פרטנר שהוחזקו על ידי סאני.


3. האירועים

13.8.2018 – חתימה על הסדר נושים

בשטר הנאמנות (סעיף 3.1) שנחתם כחלק מהסדר הנושים בתאריך 13.8.2018, נכתב שכל תמורה שתתקבל ממכירת הנכסים המשועבדים תשולם למחזיקי אגרות החוב. עוד נכתב שככל שהתמורה שתתקבל ממכירת הנכסים המשועבדים תהיה גבוהה מערך הפארי אז ההפרש ישולם למחזיקי האג"ח כתוספת ריבית.
המשמעות: עליית הערך של הנכסים המשועבדים (אפסייד) היא נכס ששייך למחזיקי האג"ח של סאני.

במקביל, במסמך שכותרתו "התנאים הרשומים מעבר לדף" (סעיף 13) נכתב שסאני תהיה רשאית לפדות את אגרות החוב בפדיון מוקדם או חלקי, וכי במקרה כזה יחולו ההוראות בסעיף 13 באותו מסמך. הוראות אלו קובעות כי שבמקרה של פדיון מוקדם, הסכום שישולם למחזיקי האג"ח הוא אך ורק הקרן בצירוף הריבית שנצברה.
המשמעות: במקרה של פדיון מוקדם, האפסייד מהנכסים המשועבדים הוא נכס ששייך לבעלי המניות של סאני.

19.8.2018 – לפידות מוכרת אג"ח

בתאריך 19.8.2015, יום המסחר הראשון לאחר השלמת ההסדר, חברת לפידות מכרה את אחזקותיה באגרות החוב שהתקבלו בהסדר הנושים ובסמוך לאחר מכן היא הגדילה את אחזקותיה במניות סאני.
המשמעות: לפידות מסירה את הכובע שלה כמחזיקת אג"ח, ונותרת רק עם הכובע שלה כבעלת מניות (בעלת שליטה) בסאני.

26.8.2015 – פדיון מוקדם חלקי

בתאריך 26.8.2015 סאני ביצעה פדיון מוקדם חלקי למחזיקי האג"ח במסגרתו שולמו 50.9 מיליון שקל, ונותר חוב של כ-24.2 מיליון שקל.
הפדיון המוקדם בוצע בעיקר מתמורות שהתקבלו ממימוש מניות מובילאיי.
התשלום לא בוצע באמצעות מימוש מניות פרטנר, שנותרו משועבדות להבטחת פירעון מלוא החוב של סאני כלפי מחזיקי האג"ח.
בתאריך 15.11.2005 סאני השלימה את הפדיון המוקדם והמלא של האג"ח באמצעות תשלום של 24.5 מיליון שקל.


4. המחלוקת

הנאמן רזניק פז נבו טוען שבהתאם לסעיף 3.1 בשטר הנאמנות, אם סאני מבצעת פדיון מוקדם של האג"ח לפני המועד שבו ימומשו מניות פרטנר המשועבדות, לא יהיה בכך כדי לגרוע מזכותם של מחזיקי האג"ח לקבל את התמורה העודפת, כלומר את ההפרש בין הסכום שיתקבל ממימוש מניות פרטנר לבין החוב המתואם שישולם למחזיקי האג"ח במועד הפדיון.

לטענת הנאמן, עקרון היסוד שהוצג, גובש ונקבע בהסדר הנושים היה שכל התמורה העודפת שתתקבל ממכירת הנכסים המשועבדים תשולם אך ורק למחזיקי האג"ח. עוד נטען על ידי הנאמן שהוראות הסדר הנושים גוברות על הוראות שטר הנאמנות שהוא רק כלי ליישום טכני של הסדר החוב, וכן שעמדתו נתמכת בעדות בעל התפקיד (עו"ד גיא גיסין), בעמדת הכנ"ר, בעמדת הרשות לניירות ערך ובחוות דעת המומחה.

חברת סאני טוענת שבהתאם לסעיף 13 בתנאים הרשומים מעבר לדף, החברה רשאית לבצע פירעון מוקדם ממקורות שאינם מניות פרטנר, ומחזיקי האג"ח יהיו זכאים רק לערך ההתחייבותי של אגרות החוב, ולא יהיו זכאים לקבלת תוספת ריבית כלשהי.

לטענת החברה, הגורמים שעומדים מאחורי בקשת הנאמן הם מחזיקי אג"ח שבחרו שלא לקרוא את שטר הנאמנות המסדיר את הזכויות והחובות ביחס לאג"ח, ואין להם להלין אלא על עצמם. עוד נטען על ידי החברה שיש לפרש את שטר הנאמנות בהתאם ללשונו הברורה והמפורשת ולהעדיף פרשנות המקיימת את הוראות החוזה ולא מבטלת אותן.

ממש שניים אוחזין – 
מחזיקי האג"ח בסעיף 3.1 בשטר הנאמנות, ובעלי המניות בסעיף 13 בתנאים הרשומים מעבר לדף.


5. ההכרעה

ההכרעה של השופט חגי ברנר חדה ונחרצת.
השופט מקבל את העמדה של חברת סאני ודוחה את עמדת הנאמן רזניק פז נבו.

השאלה

השופט חגי ברנר זיקק את הדיון לשאלה הבאה:
"מה הדין במקרה שהחברה פורעת את החוב ממקורותיה שלה, במסגרת פדיון מוקדם, וזאת שלא באמצעות מימוש מניות פרטנר? האם במקרה כזה עדיין תשולם התמורה העודפת למחזיקי האג"ח, כטענתם, או שמא תיוותר ברשותה ובבעלותה של החברה, כטענתה."

אומד דעת

חוק החוזים קובע:
"חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים, מתוך החוזה ומנסיבות העניין, ואולם אם אומד דעתם של הצדדים משתמע במפורש מלשון החוזה, יפורש החוזה בהתאם ללשונו".

מי גובר על מי?

ברנר מפנה לסעיף 1.7 לשטר הנאמנות שעוסק בהיררכיה הפנימית בין המסמכים שבמחלוקת, למקרה של סתירה אפשרית ביניהם:

"בכל מקרה של סתירה בין שטר הנאמנות למסמכים הנלווים לו, יגברו הוראות שטר הנאמנות. על אף האמור לעיל, בכל מקרה של סתירה בין שטר הנאמנות לתנאים שמעבר לדף שבתוספרת הראשונה יגברו התנאים שמעבר לדף"

בסעיף 1.8 לשטר הנאמנות נקבע:

"בכל מקרה של סתירה בין שטר זה לבין הוראות ההסדר, יגברו הוראות שטר זה"

אם כן, ההיררכיה ברורה:
התנאים הרשומים מעבר לדף גוברים על שטר הנאמנות שגובר על הוראות הסדר הנושים.

על הנאמן, יוסי רזניק

ברנר מתייחס לדברים שאמר הנאמן יוסי רזניק בשיחה עם אמיר תירוש (מנכ"ל לפידות ודירקטור בסאני) לפיהם משקיעים שקנו את אגרות החוב של סאני ביום המסחר הראשון התבססו על כתבות, שמועות, ולא קראו את ההוראות עד הסוף.

"אני חושב שיש כמה סעיפים שאנשים לא טרחו לקרוא את כולם… מה שהייתי כותב זה לא אי בהירות בשטר אלא אי בהירות במסחר".

אם לא די בכך, ברנר מציג הודעת דואר אלקטרוני שנשלחה על ידי עו"ד תומר אלטמן, ממשרדו של עו"ד גיא גיסין ששימש באותה עת כבא כוחו של הנאמן, לפיה כתב עו"ד אלטמן:

"בהמשך לשיחתנו ובעקבות שאלות מצד מחזיקי אגרות חוב אשר מגיעות אלינו אבקשכם להבהיר בדוח מיידי את התרחיש האפשרי עליו דנו ובו החברה בתצע פדיון מוקדם ליתרת האג"ח לפני מימוש כל מניות פרטנר ובעקבות כך הפדיון הסופי יתבצע על פי הערך ההתחייבותי ללא תוספת ריבית מעבר לריבית בשיעור של 8.16%"

ברנר מציין שההחלטה של הנאמן (רזניק פז נבו) שלא לזמן לעדות את יוסי רזניק ואת עו"ד תומר אלטמן שהיה מופקד על ניסוח שטר הנאמנות, פועלת לחובתו.

על בעל התפקיד, עו"ד גיא גיסין

ברנר כותב שעו"ד גיסין שתומך בעמדת הנאמן הוא לא עד נטול פניות. משרדו של עו"ד גיסין, שבמהלך הסדר החוב ייצג את הנאמן, היה מופקד על ניסוח מסמכי האג"ח השונים. לפי פסק הדין, בישיבת מחזיקי האג"ח שהתקיימה באוגוסט 2015 (לאחר שהתבבר שיש מחלוקת בין החברה למחזיקים) כוונו חיצי ביקורת על ידי חלק ממחזיקי האג"ח המאוכזבים כלפי משרדו של גיסין, ואף הועלו רמיזות בדבר אחריותו המקצועית. מאותו מועד ואילך, כותב השופט, עו"ד גיסין הפך להיות בעל עניין בכך שההליך יוכרע לטובת מחזיקי האג"ח.

הטענה שמחזיקי האג"ח הפנו איומים כלפי עו"ד גיסין מוכחשת בסיכומי הנאמן, אולם ברנר קובע שתמליל הישיבה מאוגוסט 2015 מוכיח כי יש דברים בגו וכי אכן הועלו טענות נגד עו"ד גיסין, ואליהן נלוו איומים מרומזים בדבר נשיאתו באחריות המקצועית לאופן בו נוסח שטר הנאמנות.

על מנכ"ל לפידות, אמיר תירוש

השופט ברנר לא מתעלם מהודעת דואר אלקטרוני ששלח מחזיק אג"ח בשם אמיר אפרתי (קרן ברוש) לאמיר תירוש בינואר 2015. בהודעה נכתב כי בכל מקרה תחולק התמורה ממניות פרטנר למחזיקי האג"ח. אמיר תירוש אישר את דבריו של אפרתי בתשובה ששלח באותו יום.

אולם ברנר מפרש את התכתובת באופן שמקל עם סאני, כך באותה עת האפשרות הסבירה ביותר אותה ראו מנסחי ההסדר היא שיהיה אכן צורך במימוש מניות פרטנר לשם פרעון חוב האג"ח, ואילו באפשרות שהפרעון יוקדם וימומן ממקורות עצמיים של החברה ולא באמצעו מימוש המניות לא נראתה סבירה באותה שעה.

על מחזיקי האג"ח

ברנר כותב בפסק הדין שלא מדובר בתנאים ש"הוגנבו" לשטר הנאמנות לראשונה לאחר אישורו של הסדר הנושים במסגרת אקט טכני, אלא בתנאים שנכללו בטיוטות הראשונות, עוד בטרם אושר הסדר הנושים, ולכן הם עמדו על הפרק כל העת, מבלי שאיש מבין המתלוננים כיום אודות הטעייה יטרח לקרוא אותם. וכך כותב השופט:

"מי שלא טרח לקרוא את סעיפים 13.1 ן-13.9 של התנאים הרשומים מעבר לדף, ולכן תמך בחלופת ההסדר שבדיעבד הוא מתחרט עליה, אין לו אלא להלין על עצמו".


בשולי הדברים

סעיף 109 בפסק הדין של השופט חגי ברנר נפתח במילים "בשולי הדברים אציין,…"
בפסקה זאת אומר ברנר שהדרך היחידה בה ניתן היה לקבל את עמדתו של הנאמן במחלוקת הפרשנית היא באמצעות הקביעה כי סעיף 13.9 לתנאים הרשומים מעבר לדף יסודו בשגגה של מי שלא טרח למחוק אותו או לתקנו לאחר שמנגנון התמורה העודפת בא לעולם.

"ברם, הנאמן לא טען מעולם כי באי כוחו טעו בעת ניסוח המסמכים, וגם עו"ד גיסין לא הודה מעולם כי מדובר בתקלה מקצועית של משרדו. בנסיבות אלה, לא ניתן לקבוע בבחינת יש מאין כי יסודו של סעיף 13.9 הוא בתקלה מקצועית, ויש איפוא ליתן בו את מלא הנפקות הפרשנית".


סוף דבר

השופט חגי ברנר דחה את הבקשה של הנאמן וחייב את רזניק פז נבו לשאת בהוצאות של חברת סאני בסכום של 100,000 שקל.

פסק הדין של השופט חגי ברנר קובע שנוכח הפדיון המוקדם והמלא של אגרות החוב, מחזיקי אגרות החוב אינם זכאים לכל חלק מן התמורה שתתקבל ממכירת מניות פרטנר המשועבדות, ושכל תמורה שתתקבל ממכירת מניות פרטנר, שייכת לחברת סאני לבדה.

כמו כן, השופט ברנר ביטל את צו המניעה הזמני שאסר על הסרת השעבוד ממניות פרטנר ואת השעבוד עצמו.

יום מצוין
יניב רחימי

תכנים חדשים בבלוג אג"ח פתוחים באופן בלעדי במשך שבוע רק לחברים במועדון אג"ח – CluBond.
הצטרפו למועדון אג"ח – CluBond וקבלו גישה לתכנים מקצועיים ועדכונים על פוסטים חדשים.

שלב ראשון: מוסיפים לאנשי הקשר בנייד את המספר 0504-233-113.
שלב שני: שולחים הודעת וואטסאפ עם שם מלא ועם המילה "צרף".
שלב שלישי: מקבלים הודעת אישור בוואטסאפ עם קוד הגישה.


אין לראות בפוסט זה ייעוץ / שיווק השקעות המותאם אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים. האמור לעיל הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. לכותב אין עניין אישי בנושא הכתבה.

תגובות