מדריך דוח רווח והפסד – הכנסות [פרק 1]

ברוכים הבאים לפוסט הראשון בסדרה בת עשרה פרקים על דוח רווח והפסד.
מדריך רווח והפסד הוא חלק ממדריך אג"ח שילווה את הבלוג בשנה הקרובה.
אתם יותר ממוזמנים לקחת חלק בתהליך: לקרוא, לכתוב, להעיר, להאיר ולשאול.


אם אין קמח אין תורה, ואם אין הכנסות אין רווחים

סעיף ההכנסות פותח את דוח רווח והפסד (ואליו אתייחס בפרק הראשון בסדרת דוח רווח והפסד).
אחריו יגיעו הוצאות (שאציג בהרחבה בפרק השני) ורעשים (שעליהם ארחיב בפרק השלישי).
מה שנשאר מההכנסות, אחרי ההוצאות והרעשים, הם הרווחים (שאליהם אגיע בפרק הרביעי).

על הפרק:
1. חישוב צמיחה
2. עונתיות
3. הכרה בהכנסות
4. הכנסות מראש
5. צבר הזמנות
6. מקרה בוחן: ההכנסות של קבוצת חנן מור


1. חישוב צמיחה

סעיף ההכנסות מבטא את היקף הפעילות העסקית של החברה בתקופת הדוח.
השינוי בין התקופות מלמד אם הפעילות העסקית של החברה צמחה (שינוי חיובי) או התכווצה (שינוי שלילי).
סעיף ההכנסות, כמו יתר הסעיפים בדוח רווח והפסד, הוא מידע צופה פני עבר.
דוח רווח והפסד מספר לנו על מה שהיה, ולא בהכרח מלמד על מה שיהיה.

דוגמא א:

הכנסות ב-2016: 100
הכנסות ב-2017: 120
צמיחה: 20% = 100 * [ 1 – ( 100 / 120 ) ]

דוגמא ב:

הכנסות ב-2016: 120
הכנסות ב-2017: 100
צמיחה: 16.7%- = 100 * [ 1 – ( 120 / 100 ) ]

דוגמא ג:

הצמיחה של דור אלון ב-2016: 6.5%-
הצמיחה של דור אלון ב-2017: 3.0%+
(מתקשים לחשב ולהגיע לתוצאה בעצמכם? צרו קשר ואשמח לעזור)

דור אלון - הכנסות


2. עונתיות

עונתיות גורמת לתופעה שבה באופן קבוע ההכנסות ברבעונים מסוימים גבוהות או נמוכות בהשוואה לרבעונים אחרים.

שופרסל – עונתיות

"תחום רשתות המזון בישראל נתון לתנודות במכירות וברווחים הרבעוניים, בראש ובראשונה עקב תקופת הקניות בחגי תשרי ופסח, אשר חלה ברבעונים שונים בשנים שונות, ומביאה לגידול בהיקף הצריכה וכן עקב גידול בהוצאות האנרגיה בחודשי הקיץ."

מטריקס – עונתיות

"הכנסות הקבוצה מושפעות ישירות ממספר אנשי המקצוע המספקים את שירותי התוכנה ומשך הזמן בו מסופק השירות. לפיכך, ברבעונים בהם מספר ימי העבודה נמוך בהשוואה לרבעונים אחרים יש ירידה בהכנסות משירותי תוכנה מקצועיים בהשוואה לרבעונים בהם מספר ימי העבודה גבוהבשנת 2018 העונתיות צפויה להיות רגילה, באופן שהרבעונים השני והשלישי צפויים להיות חלשים מהרגיל ומושפעים מעונתיות (בעיקר עקב מועדי החגים), בעוד ברבעון הרביעי צפוי להיות גידול משמעותי"

עדיקה – עונתיות

"פעילות החברה מושפעת ממגמות עונתיות המאפיינות את תחום המסחר הקמעונאי של מוצרי אופנה. החציון השני של כל שנה קלנדרית מתאפיין בעלייה בהיקף מחזור המכירות, ובפרט בעלייה ניכרת בהיקף המכירות במהלך הרבעון הרביעי, בעיקר בשל ימי מכירה מרוכזים החלים במהלך החודשים נובמבר ודצמבר (כדוגמת Friday Black ו-Monday Cyber)."

תפוחים לתפוחים

על מנת לנטרל את השפעות העונתיות עלינו להשוות "תפוחים לתפוחים".
לכן מקובל להשוות את התוצאות העסקיות בכלל ואת ההכנסות בפרט ביחס לרבעון המקביל.
לדוגמא: את ההכנסות של הרבעון השני 2018 נשווה ביחס להכנסות של הרבעון השני 2017 וכן הלאה.

חג שמח

לעתים גם לעונתיות יש עונתיות. זה קורה למשל כשחג הפסח חל בשנה אחת בחודש מרץ ובשנה שאחריה בחודש אפריל.
במצב כזה נראה צמיחה ברבעון הראשון (ינואר-מרץ) של השנה הראשונה וברבעון השני (אפריל-יוני) של השנה השנייה.
במצב כזה, עלינו להתייחס להכנסות במחצית הראשונה של כל שנה (ינואר-יוני).


3. הכרה בהכנסות

הכנסות מוכרות כאשר:

– הן ניתנות למדידה באופן מהימן,
– צפוי שההטבות הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לחברה,
– העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה ניתנות למדידה באופן מהימן.
– בדרך כלל ההכנסות נמדדות על פי שוויה ההוגן של התמורה בעסקה בניכוי מע"מ, הנחות מסחריות, הנחות כמות והחזרות.

בסיס ברוטו / נטו

במקרים בהם החברה פועלת כספק עיקרי ונושאת בסיכונים ובתשואות הנגזרים מהעסקה הכנסותיה מוצגות על בסיס ברוטו.
בסיס ברוטו / נטו משפיע בעיקר על חברות שתהליך המכירה שלהן מבוסס על "תיווך".
אם החברה היא לא הספק העיקרי והיא לא נושאת בסיכונים ובתשואות מהעסקה, היא תציג בסעיף ההכנסות רק את העמלות שהיא מקבלת מהעסקאות.
לדוגמא, רשת סופרמרקטים שבאחד מסניפיה פועל קצב עם זיכיון, תרשום בסעיף ההכנסות רק את העמלות שהיא מקבלת מהקצב (נטו).
מנגד, אם בסניף השני יש אטליז שמופעל על ידי הסופרמרקט עצמו, כל ההכנסות שלו יופיעו בהכנסות של הרשת (ברוטו).

שופרסל – תווי קניה

"החברה מקדמת את מכירותיה, בין היתר, גם על-ידי מכירת תווי קניה לצרכן. רוב מכירות תווי הקניה הינן בדרך-כלל לפני חגי תשרי ופסח. מכירות החברה הנובעות ממימוש תווי קניה בסניפי החברה, היוו כ-6% מתוך סך המכירות של החברה לשנת 2017. יצוין, כי ההכרה בהכנסה בדוחות הכספיים נעשית בעת מימוש תווי הקניה בפועל."

כיל – עיתוי הכרה בהכנסות

"עיתוי העברת הסיכונים והתשואות משתנה בהתאם לתנאים הספציפיים של חוזה המכירה. לגבי מכירת מוצרים בישראל, העברת הסיכונים והתשואות מתקיימת, בדרך כלל, כאשר המוצרים מגיעים למחסניו של הלקוח, ואולם לגבי משלוחים בינלאומיים מסוימים מתקיימת ההעברה כאשר הסחורה מועמסת על כלי התחבורה של המוביל."

מטריקס – הכנסות מתחזוקה

"הכנסות מתחזוקה מוכרות על פי החלק היחסי עם חלוף הזמן של חוזה התחזוקה האמור להתבצע בכל שנת חשבון. הכנסות שהתקבלו וטרם ניתן השירות בגינן נזקפות להכנסות מראש."


4. הכנסות מראש

סעיף התחייבותי במאזן

כולל הכנסות עתידיות כגון: תווי קניה, תוכניות נאמנות לקוחות וכדומה.
כשחברה מוכרת תווי קניה, הם לא מופיעים באופן אוטומטי בדוח רווח והפסד.
תווי הקניה יהפכו להכנסות בדוח רווח והפסד רק כשהם ימומשו בפועל.
עד אז הם מופיעים כהתחייבות בסעיף "הכנסות מראש" שמופיע במאזן (לדוח המאזן אגיע בסדרה הבאה).

קסטרו – הכנסות מראש

קסטרו - הכנסות מראש


5. צבר הזמנות

הכנסות עתידיות מחוזים חתומים ומחייבים.
צבר ההזמנות מופיע לעיתים עם פילוח לפי תקופת ההכרה הצפויה בהכנסה.

אפריקה מגורים – צבר הזמנות

אפריקה מגורים - צבר הזמנות


6. מקרה בוחן: ההכנסות של קבוצת חנן מור

מכירות

במחצית הראשונה של 2018 קבוצת חנן מור מכרה 27 יחידות דיור וקרקעות, לעומת 49 יחידות דיור וקרקעות שנמכרו במחצית הראשונה של 2017 (ירידה של 45% הן במונחים כמותיים והן במונחים כספיים).

חנן מור - מכירות

הכנסות

במחצית הראשונה של 2018 ההכנסות של קבוצת חנן מור הסתכמו ב-151.9 מיליון שקל, לעומת הכנסות של 124.4 מיליון שקל שנרשמו במחצית הראשונה של 2017 (צמיחה של 22%).

חנן מור - הכנסות

מכירות הן לא הכנסות

קבוצת חנן מור מכירה בהכנסות לאורך זמן ובהתאם לקצב התקדמות הבניה (תקן IFRS15).
לפיכך, סעיף ההכנסות שלה מושפע בעיקר מדירות שנמכרו לפני תקופת הדוח. כלומר, ההכנסות מבטאות את התקדמות הבניה של דירות שנמכרו גם לפני שנה ושנתיים. אם החולשה במכירות תמשך לאורך זמן, היא תבוא לידי ביטוי גם בהכנסות.


הפרק הבא במדריך רווח והפסד: הוצאות [פרק2]
לקבלת עדכונים בוואטסאפ על תכנים חדשים בבלוג אג"ח:

תכנים חדשים בבלוג אג"ח פתוחים באופן בלעדי במשך שבוע רק לחברים במועדון אג"ח – CluBond.
הצטרפו למועדון אג"ח – CluBond וקבלו גישה לתכנים מקצועיים ועדכונים על פוסטים חדשים.

שלב ראשון: מוסיפים לאנשי הקשר בנייד את המספר 0504-233-113.
שלב שני: שולחים הודעת וואטסאפ עם שם מלא ועם המילה "צרף".
שלב שלישי: מקבלים הודעת אישור בוואטסאפ עם קוד הגישה.

אין לראות בפוסט זה ייעוץ / שיווק השקעות המותאם אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים. האמור לעיל הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. לכותב אין עניין אישי בנושא הכתבה.

תגובות