החלום של יושב ראש המוסד עומד להתגשם

החלום של יור המוסד עומד להתגשם

“One of my great ambitions before I die is to fly in an aircraft that is on an airline’s balance sheet"
("אחת השאיפות הגדולות שלי לפני מותי היא לטוס במטוס שנמצא במאזן של חברת תעופה")

סר דיוויד טווידי, לשעבר יו"ר המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות (IASB), הוא זה שאמר את המשפט שפותח את הפוסט.
אם תחזיקו מעמד ותצלחו את החלק הראשון של הפוסט, תבינו ששאיפתו של טווידי עומדת להתגשם…


1. של מי המטוס הזה?

ב-1 בינואר 2019 יכנס לתוקף תקן דיווח כספי בינלאומי – IFRS 16 – שישנה את האופן שבו חברות מטפלות בנכסים שהן חוכרות (מטוסים בחברות תעופה, חנויות ברשתות אופנה, אתרי אנטנות סלולריות בחברות תקשורת וכדומה).

היום החברות מתייחסות לנכסים שהן חוכרות כאל נכסים והתחייבויות חוץ מאזניים.
דוגמא: נניח שחברה חכרה מטוס ל-10 שנים והתחייבה לשלם בגין השימוש בו 10 מיליון דולר בשנה.
למעשה, לחברה יש נכס (הזכות להשתמש במטוס לתקופה של 10 שנים) והתחייבות (החובה לשלם 10 מיליון דולר מדי שנה).

היום הנכסים וההתחייבויות בגין חוזי חכירה נחשבים לנכסים והתחייבויות חוץ מאזניים. זאת דרך "חשבונאית" לומר שלא תמצאו זכר לנכסים ולהתחייבויות האלו במאזנים. זה לא נכון רק לחברות תעופה ולמטוסים, ואותו דבר בדיוק קורה עם רשתות אופנה והחנויות שהן משכירות, וכמו שנראה בהמשך הפוסט גם לחברות תקשורות שחוכרות אתרי תקשורת סלולארית.


2. תקן IFRS 16

תקן IFRS 16 עומד לשנות את הטיפול בחוזי חכירה ולהכניס את הנכסים וההתחייבויות לתוך המאזנים של החברות החוכרות נכסים תפעוליים.

איך זה עובד?
החברה החוכרת מכירה בהתחייבויות בסכום הערך הנוכחי של דמי החכירה העתידיים.
במקביל, היא מכירה בנכס זכות שימוש בגובה ההתחייבות (עם התאמות מסוימות).
לאחר ההכרה לראשונה, הנכס מטופל בהתאם למודל העלות, ומופחת לאורך תקופת החכירה או אורך חייו השימושיים של הנכס.

איך קובעים אם הסדר מכיל "חכירה"?
החברה נדרשת לבדוק האם ההסדר מעביר זכות לשלוט בשימוש בנכס מזוהה לתקופת זמן בתמורה לתשלום.
המבחן הראשון הוא הזכות להשיג את כל ההטבות הכלכליות משימוש בנכס המזוהה
(לדוגמא, האם רשת האופנה זכאית לקבל את כל הפירות שינבעו לה מהפעלת החנות?)
המבחן השני הוא הזכות לכוון את השימוש בנכס המזוהה
(לדוגמא, האם חברת התעופה מחליטה לאן היא טטיס את המטוס?)


3. השפעות תקן IFRS 16 על הדוחות

בסעיף הזה אעזר בדוגמאות מתוך הדוחות הכספיים של קבוצת בזק לרבעון הראשון של 2018.
למה? כי בזק מיישמת את תקן IFRS 16 באימוץ מוקדם החל מ-1 בינואר 2018 (החובה ליישם חלה רק ב-2019).
במועד היישום לראשונה (דוחות Q1/18) קבוצת בזק הכירה בנכסי זכות שימוש ובהתחייבויות בגין חכירות בסכום של 1.5 מיליארד שקל.

3.1 השפעה על דוח המאזן

יישום תקן IFRS 16 לא השפיע על ההון העצמי של קבוצת בזק.
הסיבה: ההכרה הנכסים מצד אחד ובהתחייבויות מצד שני הייתה בסכומים זהים (הנכסים וההתחייבויות התקזזו).
לפיכך, הואיל וסך המאזן גדל; והואיל וההון העצמי נותר ללא שינוי;
בהכרח ששיעור המינוף (הון עצמי לסך מאזן, או הון עצמי להון זר) עלה.

בזק מאזן ifrs 16

3.2 השפעה על דוח רווח והפסד

יישום תקן IFRS 16 לא השפיע על הרווח הנקי של קבוצת בזק.
הסיבה: הירידה בהוצאות התפעוליות (לפני אימוץ התקן בזק רשמה הוצאות תפעוליות בגין תשלומי החכירה) מתקזזת עם העלייה בפחת והפחתות.
אבל – בעוד שהרווח הנקי לא הושפע מאימוץ התקן, ובזמן שהרווח התפעולי הושפע באופן מינורי, ה-EBIDTA של קבוצת בזק זינקה.
זה אלמנטרי, כי אם הרווח התפעולי נותר ללא שינוי, והפחת וההפחתות עלו, אז בהכרח שה-EBITDA תעלה.

בזק ifrs16 רווח והפסד

3.3 השפעה על דוח תזרים מזומנים

יישום תקן IFRS 16 לא השפיע על סך התזרים של קבוצת בזק.
אבל, יש עלייה בתזרים מפעילות שוטפת (שקוזזה בירידה בתזרים מפעילות מימון).

בזק ifrs 16 תזרים מזומנים


4. שלום לך EBITDA

בואו נראה מה עשה יישום תקן IFRS 16 ל-EBITDA של בזק. בהתאם לתקן ה-EBITDA של קבוצת בזק עלתה ב-11.5% והסתכמה ב-987 מיליון שקל, בהשוואה ל-885 מיליון שקל בהתאם למדיניות החשבונאית הקודמת.

בזק ifrs 16 ebitda

מכאן אפשר להבין את הבעייתיות שכרוכה בתמחור חברות לפי מכפיל EV/EBITDA.
בזק מפרסמת גילוי מרשים ביחס להשפעות יישום תקן IFRS 16 על הדוחות של הקבוצה, עובדה שמאפשרת לנטרל את מה שטעון נטרול.
ועדיין, התפוחים ביום שאחרי אימוץ תקן IFRS 16 הם לא התפוחים של המדיניות הקודמת.
חשוב לזכור את זה כשמתמחרים חברות לפי מכפיל EV/EBITDA.


כאן בא לסיומו פוסט "חופר" אבל חשוב, בנושא שישפיע על הרבה חברות.
הערות, הארות, שאלות ותגובות יתקבלו בברכה.
אני זמין להבהרות ולשאלות הגולשים.
בשורות טובות
יניב רחימי

לקבלת עדכונים בוואטסאפ על תכנים חדשים בבלוג אג"ח:
א. הוסף לאנשי הקשר שלך את המספר 0504-233-113
ב. שלח הודעת וואטסאפ עם שמך המלא ועם המילה "צרף"


גאון ושבר בלוג אגח

אין לראות בפוסט זה ייעוץ / שיווק השקעות המותאם אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים. האמור לעיל הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. לכותב אין עניין אישי בנושא הכתבה.

תגובות