אפריקה השקעות – עשר הערות על הדו"ח הכספי (חלק א')

פוסט ראשון בסדרה בת שלושה חלקים על הדו"ח הכספי של אפריקה השקעות לרבעון השלישי של 2015.

1. הפניית תשומת לב

כבר בנקודה הראשונה אבקש להפנות את תשומת לב הקוראים להפניית תשומת לב שכללו רואי החשבון של אפריקה השקעות (סומך חייקין וברייטמן אלמגור זהר ושות') במסגרת דו"ח הסקירה שנכלל בדו"חות הכספיים המאוחדים.

הפניית תשומת הלב מתייחסת להשפעת האירועים הפיננסים ברוסיה על פעילות הקבוצה ובדבר תוכניות ההנהלה להתמודדות עם השפעות האירועים הנ"ל על החברה ועל תוכניות החברה לפירעון התחייבויותיה.

אפריקה - הפניית תשומת לב רואי החשבון

ה"אירועים הפיננסים ברוסיה" אינם בגדר חידוש, אבל הפניית תשומת הלב שכללו רואי החשבון דווקא כן. היא לא הופיעה בדו"חות הקודמים. קחו את זה לתשומת ליבכם.

רוסיה מהווה חלק נכבד במצבת הנכסים של אפריקה. נכון ל-30.9.2015 הנדל"ן ברוסיה מהווה 49% מסך הנדל"ן להשקעה של הקבוצה ו-64% מסך הנדל"ן להשקעה בהקמה.

אפריקה - רוסיה נדלן להשקעה
התפלגות גאוגרפית של הנדל"ן להשקעה (מתוך הדו"חות הכספיים של אפריקה השקעות לרבעון השלישי 2015)

2. תזרים מזומנים חזוי

בנקודה זאת אתייחס למקור המשמעותי ביותר של אפריקה השקעות לשירות החוב ולשימוש הכי זניח של החברה בשנתיים הקרובות.

  • מכירת מניות והחזקות בחברות בנות

מלבד יתרת המזומנים בקופה, שירות החוב של אפריקה השקעות בשנתיים הקרובות מתבסס על שלוש רגליים:

א. מכירת מניות והחזקות בחברות בנות (470 מיליון שקל)
ב. דיבידנדים והחזר הלוואות בעלים מחברות מוחזקות וכלולות (410 מיליון שקל)
ג. מכירת מלאי מקרקעין ונכסי דלא ניידי (54 מיליון שקל)

הנקודה המעניינת ביחס לכוונה של אפריקה לייצר מקורות באמצעות מכירת מניות והחזקות בחברות בנות היא שהסכום שההנהלה מצפה לקבל (470 מיליון שקל) גבוה משווי השוק של המניות החופשיות משעבוד שאפריקה מחזיקה בחברות הציבוריות (כ-300 מיליון שקל).

כמובן שבשנתיים הקרובות שווי השוק של החברות הבנות יכול לעלות (וגם לרדת) וצריך לזכור שבנוסף להחזקה בחברות הציבוריות, לאפריקה יש גם אחזקות בחברות פרטיות, אם כי סביר להניח שמכירתן תהיה מאתגרת יותר.

  • תזרים מזומנים לפעילות השקעה

בצד השימושים, הסכומים הגדולים מיועדים לפירעונות הקרן ותשלומי הריבית למחזיקי האג"ח. סכום זניח, באופן יחסי, מיועד לשירות החוב הבנקאי, וסכום זניח עוד יותר מיועד לפעילות השקעה.

העובדה שהסכום המיועד לפעילות השקעה של אפריקה השקעות מסתכם ב-6 מיליון שקל בלבד מלמדת אותנו שהנהלת החברה הפנימה שבמצבה הנוכחי, הפוקוס של אפריקה השקעות צריך להיות על שירות החוב ולא על הצפת ערך לבעלי המניות.

למסקנה המתבקשת הזאת עלולות להיות השלכות שליליות על יכולת שירות החוב של החברה בטווח הארוך.
בהשקעות, מי שלא זורע היום, שלא יתפלא שאין לו מה לקצור בעוד שלוש שנים.
שנאמר:

"הַזֹּרְעִים בְּדִמְעָה- בְּרִנָּה יִקְצֹרוּ" (תהילים, פרק קכו, פסוק ה')

3. גרף "חוב פיננסי סולו (מיליארדי ש"ח, נטו)"

הגרף המצורף לקוח מתוך דו"ח הדירקרטוריון של אפריקה השקעות (עמוד 25).
בקצירת האומר, מוטב היה אילולא הופיע, וזאת מהטעמים הבאים:
אפריקה - גרף חוב פיננסי סולוראשית, קו המגמה (באדום) אינו אלא אשליה אופטית. מיום שהושלם הסדר החוב של אפריקה השקעות במאי 2010 החוב הפיננסי נטו ("סולו") נע בטווח צר של 2.88-2.57 מיליארד שקל. אין כאן "מגמה". רק מחיקה במסגרת הסדר החוב.

שנית, הנתונים המופיעים בגרף מבוססים על שווי השוק של אגרות החוב (סדרות כו' ו-כז') כפי שנרשמו במאזנים של אפריקה השקעות במועד ההנפקה (אגרות החוב הללו מוצגות בניכיון). במילים אחרות, החוב הפיננסי בגרף הוא חוב חשבונאי ולא חוב כלכלי. החוב הפיננסי המעשי של אפריקה השקעות, כולל ריבית לשלם, גבוה ב-640 מיליון שקל מהסכום המופיע בגרף.

לזכות הנהלת החברה יאמר שהדברים מופיעים במפורש בעמוד 26 בדו"ח הדירקטוריון ואף הודגשו במהלך שיחת הועידה שהתקיימה מוקדם יותר היום.

בימים הקרובים יפורסם החלק השני בסדרה על הדו"חות הכספיים של אפריקה השקעות לרבעון השלישי.


אין לראות בפוסט זה ייעוץ / שיווק השקעות או תחליף לייעוץ / שיווק השקעות המתואמת אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים.
האמור לעיל הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד.
הקפידו לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר.


תגובות